Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Παιδαγωγικοί στόχοι -Μεθοδολογία

ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ
ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ 
1.  Ενδυνάμωση των μαθητών: να γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα ασκούν, να τα υπερασπίζονται & να σπάσουν το φαύλο κύκλο εξαθλίωσης και παραβίασης των δικαιωμάτων.   να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις  μορφές αυτών. Επίσης, να  γνωρίσουν τις  βασικές καταπατήσεις : α) παιδική εργασία β) βία κατά των γυναικών γ) φυλετικές διακρίσεις /ρατσισμός  δ) γ' γενιά δικαιωμάτων
2.Να αποκτήσουν  μια   κουλτούρα  των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο
3.Να κατανοήσουν οι μαθητές το πλέγμα των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαπερνά τον σύγχρονο κόσμο και την ανάγκη να ενδιαφερθούμε και να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι στα ανθρώπινα προβλήματα σε όποια γωνιά του πλανήτη κι αν εκδηλώνονται αυτά. Επίσης, σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη δύναμη που έχει η οργανωμένη δράση των πολιτών και να παρακινηθούν να γνωρίσουν περισσότερα για τις μορφές με τις οποίες αυτή εκδηλώνεται, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
4.Να κατανοήσουν ότι τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας αλληλοεξαρτώνται και διαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα και εξέλιξη.
ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
1 Να  αποδίδουν  ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του μοντέλου της συνεργατικής μάθησης, στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας μέσω ιστοσελίδων, καθώς και στην σύνθεση/παραγωγή κειμένων τα οποία πρόκειται να αναρτηθούν στη σχολική ιστοσελίδα/σχολικό ιστολόγιο. 
2.Να  εκτιμούν τις δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της  ανατροφοδότησης.
 3.Να οργανώνουν και να  συνθέτουν τις πληροφορίες συνεργατικά [ομαδο-συνεργατική μάθηση], γεγονός που ευνοεί τη θετική αλληλεπίδραση των μαθητών.  Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας πρέπει να επιτευχθεί η σύνδεση του σχολείου με τη ζωή. Η εργασία των μαθητών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον θα συμβάλει στην επιτυχή παραγωγή, κριτική πρόσληψη και ερμηνεία ποικίλων ειδών γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου
4..Να αναπτύξουν οι μαθητές την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα μάθησης  στον κόσμο της ευρύτερης ψηφιακής επικοινωνίας και ενημέρωσης (ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση Brunner).
5.Nα οικοδομήσουν οι μαθητές νέες έννοιες στις προηγούμενες γνώσεις τους (μεταγνωστικοί στόχοι).
6.Να τονώσουν επίσης την αυτοεκτίμηση και τη δημιουργική κριτική σκέψη τους οδηγούμενοι σε ασφαλή συμπεράσματα.
7.Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας.


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:1  Συμμετοχική αλληλεπιδραστική μεθοδολογία ενεργητικής μάθησης που εμπλέκει τους μαθητές/τριες στη μαθησιακή διεργασία.
2 Ο ρόλος του συντονιστή εκπαιδευτικού  ως εμψυχωτή και συνερευνητή  της ομάδας
3.Η βιωματική και ομαδο-συνεργατική προσέγγιση
4. Η χρήση των νέων τεχνολογιών ,η εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης στα πλαίσια ψηφιακού
Αλφαβητισμού
5.Φύλλα εργασίας έντυπα και ηλεκτρονικά.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Νεοελληνική γλώσσα, Πληροφορική, Γεωγραφία ,Ιστορία, Αισθητική Αγωγή ,Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή


Ε.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  (20- 25 ΔΙΩΡΑ: διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
                             1ος  ΜΗΝΑΣ  
 Σύσταση παιδαγωγικής ομάδας: Βιωματικό παιχνίδι αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας
-Συγκρότηση ομάδων με τη διακριτική παρέμβαση του διδάσκοντα και γνώμονα την  ανομοιογένεια ως προς τη μαθησιακή επίδοση.
-Ανάθεση ρόλων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες μαθητών.
-Ανάλυση των τριών τρεις επιμέρους φάσεων της εργασίας 1. κριτική διερεύνηση στο
διαδίκτυο και συλλογή υλικού.2.  σύνθεση κειμένων ανά ομάδα.3. παρουσίαση των εργασιών ανά ομάδα και αξιολόγηση, σύνθεση του τελικού κειμένου και δημοσίευση στο ιστολόγιο του προγράμματος.
-Αφόρμηση.:.προβολή video με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα .Καταιγισμός ιδεών αποτυπωμένη σε wordle(σύννεφο λέξεων)καταγραφή εντυπώσεων.

  2ος ΜΗΝΑΣ

 Δικαιώματα πολίτη: Αφόρμηση :οπτικοακουστικό υλικό.
 εννοιολογική χαρτογράφηση, αποσαφήνιση εννοιών ,σύνθεση πολυτροπικών κειμένων μετά από επιλογή και κριτική αξιολόγηση πηγών ,τελική έκθεση κειμένων και δημοσίευση  σε ιστολόγιο.
 3ος ΜΗΝΑΣ 
  Κοινωνικά στερεότυπα – Ρατσισμός :Καταγραφή πρόσφατων γεγονότων και προσωπικών εμπειριών ,σχολιασμός , αναδημιουργία σκέψεων ,προτεινόμενες δράσεις -ενεργός συμμετοχή (ευαισθητοποίηση εφήβων), αξιολόγηση και παρουσίαση εργασιών ,ανάρτηση σε ιστολόγιο.
Σύγχρονες μορφές φτώχειας : κοινωνικός αντίκτυπος ,επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία παιδιών (ανήλικοι βιοπαλαιστές –πρόσφυγες.)
Υπέρβαση κατεστημένου -αντιπροτάσεις. αξιολόγηση , σύνθεση , παρουσίαση και δημοσίευση  τελικών κειμένων.

     4ος ΜΗΝΑΣ Δικαιώματα πολίτη – παιδιού: Αφόρμηση :οπτικοακουστικό υλικό.
 εννοιολογική χαρτογράφηση, αποσαφήνιση εννοιών ,σύνθεση πολυτροπικών κειμένων μετά από επιλογή και κριτική αξιολόγηση πηγών ,τελική έκθεση κειμένων και δημοσίευση  σε ιστολόγιο.


     5ος    ΜΗΝΑΣ
 Ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση   αποτελεσμάτων  διερεύνησης ,κοινή παρουσίαση ,κοινές δράσεις.
.
 Προβλεπόμενες επισκέψεις- εκπαιδευτικές εκδρομές:
 
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα

  ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΣ :  Μανωλοπούλου   Κωνσταντίνα                                                      
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Παπαδάτου Ιωάννα ,Μούρτζη Βασιλική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου